Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

1. Administratorem danych osobowych jest Mikołaj Grendzisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Right Cloud ul. Jagiellońska 235, 32-010 Luborzyca, e-mail: [email protected]

2. Administrator przetwarza dane w celu realizacji umowy zawartej z usługobiorcą, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw Administratora lub innych osób.

3. Usługobiorcy przysługuje prawo: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych usługobiorców przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

Pliki cookies:

 

1. Firma Right Cloud automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową www.rightcloud.pl poprzez zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.

2. Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.

3. Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest zbieranie statystyk odwiedzin strony i analiza zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej.

4. Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania.

5. Firma Right Cloud nie udostępnia uzyskanych danych osobom trzecim, wyjątkiem jest wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.

6. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową www.rightcloud.pl

7. Jeśli użytkownik ma jakieś uwagi lub sugestie, proszony jest o kontakt z firmą Right Cloud.